Nástěnka

Seznam přihlášených

1. Lubošek
2. Koleno
3. Ali
4. Kulik
5. Chroust
6. Luboš
7. Lukášek
8. Zdenda
9. Tamara
10. Mamka
11. Mamka
12. Kocan
13. Pepanek

Nejnovější diskuze

Odkazy na zajímavé stránky -19. 11., 17:18-Mener
INZERCE -19. 11., 16:33-Misulka
podzimní brigáda 24.10.2020 -19. 11., 00:38-Číma
WW -13. 11., 23:06-Chroust
Silvestr 2020 -02. 11., 17:28-Lubošek

Plán akcí

12.12.Kuželky + besídka
27.12.-2.1.Silvestr

Přihlášení

Jméno: Heslo: Registrace
Zapomenuté heslo

Valná hromada

Autor: Lubošek - 02.06.2020, 14:31:44 Zasílat toto téma mailem

POZVÁNKA
na valnou hromadu TJ ČSAD Plzeň z.s.
Datum: 24.6.2020 v 19 00 hod
Místo: Restaurace U Kance, Nám. T. G. Masaryka 16

Program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jednacího řádu
2) Volba komisí – mandátové a návrhové
3) Dodatečné schválení veškerých právních, faktických a jiných úkonů učiněných statutárními zástupci od uplynutí jejich funkčního období do dnešního dne
4) Zprávy o činnostech a hospodaření TJ za rok 2019
5) Zpráva kontrolní komise
6) Návrh rozpočtu TJ na rok 2020
7) Schválení členských příspěvků
8) Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
9) Zpráva mandátové komise
10) Volba předsedy TJ a členů výboru
11) Volba kontrolní komise
12) Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
13) Ocenění dobrovolných cvičitelů
14) Občerstvení
15) Různé
16) Závěr


Jednací řád valné hromady TJ ČSAD Plzeň
1. Pracovní předsednictvo a řídící valné hromady
Pracovní předsednictvo pracuje dle schválených návrhů. Řídícího valné hromady pověřuje pracovní předsednictvo. Řídící valné hromady uděluje a odnímá slovo delegátům a podle rozhodnutí pracovního předsednictva provádí další úkony k zajištění průběhu valné hromady.

2. Delegáti a účastníci valné hromady
O záležitostech valné hromady jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti oddílů a odborů s hlasem rozhodujícím. Klíč ke stanovení počtu delegátů je určen podle počtu členů oddílů (celkový počet 24). Práva delegáta mají i členové výkonného výboru TJ a revizní komise TJ s výjimkou práva hlasovat, pokud současně nejsou delegáty za oddíl. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy komisí, pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné či ústní návrhy, podněty a připomínky k předneseným návrhům. Delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů řídícího.

Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Vodní turistika: 15
Moderní gymnastika: 6
Sport pro všechny: 3
Pozvánky rozešlou nebo předají osobně delegátům svých oddílů příslušní členové výkonného výboru TJ. ÚČAST NUTNÁ!!!

3. Komise valné hromady
Valná hromada volí mandátovou a návrhovou komisi. Každá komise má 3 členy volené z přítomných delegátů. Komise si volí předsedu, který přednáší zprávy a návrhy. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná usnášet se. Návrhová komise připravuje a předkládá návrh usnesení a dalších schvalovaných dokumentů.

4. Jednání valné hromady
je možné zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Dále se valná hromada řídí stanovami TJ ČSAD Plzeň.

5. Usnesení valné hromady
O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí usnesení valné hromady je potřeba souhlasu 3/5 většiny hlasů momentálně přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době hlasování přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

6. Další ustanovení jednacího a volebního řádu jsou dána stanovami TJ ČSAD Plzeň.

V Plzni dne 24.5.2020 Jan Kolínek, předseda TJ

Kliknutím na číslo provedete rezervaci: 7 9 16 17 18 19 20
Seznam rezervací


Přidat nový příspěvek
Vaše jméno:
Vaše heslo:*
Odečtěte dvojku od 4870:**
Předmět:

;-) :-) :-(
:-D pivo :'-(
:-/ 8-| :-O
:-. *palecdolu* *palecnahoru*
*blik* *zloba* *tosnadne*
*pohoda* :-P *zadek*

Tučně označené položky jsou povinné
* - heslo zadejte pouze pokud máte zaregistrovanou přezdívku
** - pokud zadáte správné heslo, nemusíte číslo opisovat
Valná hromada  Autor: Jiří Kovář - 22.06.2020, 15:50:12 X
S omluvou ruším účast na valné hromadě. Jsem v Rakousku na Salze.
Valná hromada  Autor: Chroust - 02.06.2020, 17:18:00 X
Od 18 máme schůzi vlastníků, tak dorazím skoro jistě dýl než v 19...
Designed by MK & JL